Energetska politika u „Telekomunikacija“ doo

Primena efikasnog i efektivnog sistema menadžmenta energijom je trajno opredeljenje kompanije “TELEKOMUNIKACIJA” i sastavni je deo odgovornog ponašanja prema očuvanju energetskih resursa i životnoj sredini.

“TELEKOMUNIKACIJA”

iskazuje svoju opredeljenost za odgovorno i održivo upravljanje energijom tako što:

  • Obezbeđuje raspoloživost odgovarajućih informacija i resursa, stručnih i finansijskih, kako bi se postigli i periodično razmatrali postavljeni opšti i posebni energetski ciljevi.
  • Efikasno koristi prirodne i energetske resurse sa ciljem ublažavanja uticaja na klimatske promene.
  • Obezbeđuje da se kvalitet učinka u oblasti energije, EnMS i smernice energetske politike kontinuirano unapređuju i periodično preispituju.
  • Obezbeđuje usaglašenost sa važećim zakonskim zahtevima iz oblasti korišćenja energije , kao i sa zahtevima koji su doborovoljno prihvaćeni, a koji se odnose na korišćenje, potrošnju i efikasnost upotrebe energije.
  • Garantuje obuku zaposlenih organizacije sa ciljem razvoja odgovarajućeg nivoa svesti po pitanju potrošnje energije.
  • Podržava projektovanje procesa i nabavku proizvoda i usluga sa ciljem podizanja kvaliteta učinka u oblasti upravljanja energijom.
  • Podiže nivo svesti zaposlenih i zainteresovanih strana, vezano za usvajanje operativnih standarda koji su u skladu sa ovom politikom racionalnog korišćenja energije.

Za razvoj i unapređenje poslovanja “TELEKOMUNIKACIJA” će imati ključni oslonac u razvoju i unapređenju sistema menadžmenta energijom prema standardu ISO 50001:2018.