Kompanija Telekomunikacija doo, kao licencirani izvođač radova, bavi se investicionom izgradnjom:

  • magistralnih gasovoda
  • distributivnih gasovodnih mreža pojedinačnih gradova i naseljenih mesta
  • merno-regulacionih stanica

Montaža kućnih merno-regulacionih setova kao i izgradnja i održavanje unutrašnjih gasnih instalacija za industrijske i individualne potrošače, takođe je sastavni deo aktivnosti ovog sektora.

Za potrebe investitora vrši se i projektovanje gasovodnih sistema.

U periodu od formiranja sektora do danas, izgrađen je veliki broj objekata za Yugorosgaz a.d. Beograd, JP Srbijagas Novi Sad i za grad Niš u saradnji sa Ministarstvom republike Srbije.

Kompanija Telekomunikacija doo strateški je partner za I fazu gasifikacije grada Smedereva.

Sektor gasnih sistema u kontinuitetu prati razvoj tehnologije gasovodnih sistema Srbije, usvaja nova tehnološka rešenja izgradnje kroz usavršavanje postojeće i organizovanje nove kadrovske strukture, čime na najbolji način odgovara zahtevima investitora i krajnjih korisnika.