Politika ISMK u „Telekomunikacija“ doo

Misija kompanije „Telekomunikacija“ je da svojim kupcima i svim zainteresovanim stranama pruži najviši nivo kvaliteta i profesionalizma u realizaciji svih svojih usluga i proizvoda.

Vizija kompanije

„Telekomunikacija“ je da se razvija kao vodeća, vrhunska i savremena organizacija sa jasno izraženim liderskim ambicijama što će je učiniti da bude u samom vrhu kompanija istog profila i kapaciteta.

„Telekomunikacija“ je zasnovana na sledećim principima:

  • Naše usluge i proizvodi (inženjering i izgradnja na polju telekomunikacionih mreža i sistema, termotehničkih i termoenergetskih gasnih sistema, hidrotehničkih objekata, crpnih stanica, sistema vodosnabdevanja, navodnjavanja, građevinskih objekata, niskih spratnosti i ekologije) potpuno zadovoljavaju zahteve propisa, standarda i očekivanja kupaca i drugih zainteresovanih strane uz poseban osvrt na održavanje bezbednih uslova rada i bezbednosti informacija.
  • Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sprečavanje zagađenja životne sredine i smanjenje utroška prirodnih resursa, smanjenje ili potpuno eliminisanje svih rizika, sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita, obezbeđenje i zaštitu kompletne materijalne i informacione imovine od svih oblika pretnji, internih i eksternih, slučajnih ili namernih.
  • Menadžment kvaliteta, menadžment zaštite životne sredine, menadžment zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, menadžment bezbednošću informacija je zadatak i odgovornost rukovodstva i svih zaposlenih.
  • Timski rad rukovodilaca i zaposlenih obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa. Klima saradnje, poverenja i pripadnosti firmi se zasniva na konsultovanju i učestvovanju zaposlenih u kreiranje i pobošavanje usluga i proizvoda, zaštiti životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i zaštiti bezbednosti informacija.
  • Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja priodnih resursa, bezbednost i zdravlje na radu, bezbedna raspoloživost i pouzdanost informacija zainteresovanim stranama predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.
  • Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava konstantnim usavršavanjem znanja i poboljšanjem ljudkih resursa.
  • Preispitivanje integrisanog sistema kvaliteta prema ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO / IEC 27001:2013 od strane rukovodstva se odvija sa cilje postizanja kontinualnih poboljšavanja čiji je krajnji cilj poslovna izvrsnost.

Ova politika se odnosi na sve zaposlene u “Telekomunikacija”. To važi i za podizvođače,konsultante, privremeno zaposlene ili bilo koja treća lica sa kojima “Telekomunikacija” ima bilo kakvu poslovnu saradnju. Svi oni su svesni svojih obaveza i odgovornosti koje su definisane u okviru njihovih poslova i ugovora.

Svi zaposleni mora da pruže podršku rukovodstvu koje je propisalo politiku i pravila.