Kompanija Telekomunikacija doo, kao izvođač radova, bavi se investicionom izgradnjom i montažom:

  • magistralnih elektrovoda
  • distributivnih elektro mreža pojedinačnih gradova i naseljenih mesta
  • instalacija za napajanje crpnih stanica
  • trafo stanica, VN i NN postrojenja
  • instalacija za napajanje tehnoloških potrošača
  • spoljnih razvoda elektro energije
  • instalacija unutrašnje i spoljne dekorativne rasvete
  • instalacija elektromotornog pogona
  • razvodnih ormana za energetiku i automatiku

Zahvaljujući stalnoj komunikaciji između naručioca, nadležne elektrodistribucije i kompanije Telekomunikacija doo, svi neophodni radovi se izvode na obostrano zadovoljstvo.